స్వపరిచయం

ఒక గృహిణిగా నా బాధ్యతలు చక్కబరుస్తూ, ఇంకా ఏమి చెయ్యాలి అనే తరుణం లో VB sowmya గారి బ్లాగు చూడటం జరిగింది. ఒకప్పుడు blogspot లో బ్లాగు నడిపిన అనుభవం వల్ల, నా భావాలు పది కాలాలు అక్షర బధ్దమ్ చెయ్యడానికి అవి అందరితో పంచుకోవడానికి wordpress లో బ్లాగు మొదలెట్టడం మంచిది అనే అభిప్రాయానికి వచ్చాను. అందుకే ఇలా….

మొదటగా గురు ప్రార్థన.

పరిపూర్ణావతారా, పరబ్రహ్మ స్వరూప, పరమాత్మ, సద్గురుదేవా దర్బార్ సాయి నాధ్ మహరాజ్ కి జై.

ద్వారాకమాయి నిలయా శ్రీ సమర్థ సచ్చిదానంద సద్గురు దర్గా స్వామిజీ కి జై.

ద్వారాకమాయి నిలయా శ్రీ సమర్థ సచ్చిదానంద సద్గురు దర్గా మాతాజీ కి జై.

శ్రీ గురు చరణం శరణం ప్రపద్యే.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: